Pre aké deti je Sparkling Hill?

V Sparkling Hill vítame všetky deti, ktoré majú chuť poznávať. Dáváme deťom priestor voliť, čo, kedy a ako se budú učit. V Sparkling Hill sa bude cítiť dobre dieťa, ktoré je rado súčasťou komunity a dokáže byť pre ňu prospešný a zároveň dieťa, ktoré ma v sebe túžbu byť učebne a osobnostne autonómne. Predpokladom, aby sa u nás dieťa cítilo dobre a dokázalo si užiť to, čo Sparkling Hill ponúka, je samostatnosť a zodpovednosť.

Pre akých rodičov je Sparkling Hill?

Pre rodičov, ktorí dôverujú svojim deťom.
Pre ktorých sú deti ich partneri, je pre nich názor detí dôležitý a zahŕňajú deti do rozhodovania.

Pre akú vekovú kategóriu je Sparkling Hill?

Pre deti 4 – 15 rokov.

Ako deti delíme do tried?

Deti majú svoje vekovo zmiešané kmeňové triedy ( prípravka, 1. stupeň, 2. stupeň) a následne výuka prebieha v rôzne namiešaných skupinách podľa úrovne a záujmu. Deti majú priestor pracovať samostatne podľa potreby.

Aké výhody má vzdelávanie v zmiešanej skupine?

V reálnom živote žijeme v zmiešaných kolektívoch. Deti, ktoré navštevujú zmiešaný kolektív, hovoria o podpore a pomoci starších.
Po získaní istých skúseností sa menšie deti stávajú sprievodcami. Zrejú a získavajú tak, okrem iného, aj pocit vlastnej hodnoty – som užitočný pre skupinu. Rovesnícke učenie znamená, že ten, kto učí, sa to sám naučí ešte lepšie. No a na druhej strane, od kamaráta sa veci lepšie chápu! Výrazným benefitom v zmiešaných skupinách je nízke riziko šikanovania.

Máte pripravený adaptačný program?

Vždy v septembri prebieha týždenný adaptačný pobyt v Sparkling Hill určený pre všetky deti, ktoré nás navštevujú. Pokiaľ sa k nám rozhodne dieťa prestúpiť v priebehu školského roka, je nevyhnutné, aby u nás strávilo minimálne týždeň na skúšku. Následne sa stretneme na tripartite s rodičmi aj s dieťaťom a spoločne vyhodnotíme, či sme škola, ktorú dieťa hľadá a či vieme naplniť vzájomné očakávania.

Ako prebieha vyučovanie v Sparkling Hill?

V Sparkling Hill máme denný rozvrh, ktorý nám pomáha dávať výuke štruktúru. Nemáme klasické predmety, tak ako ich poznáme. Snažíme sa o prepájanie a hľadanie súvislostí, preto sa veľa venujeme projektovej výuke. Keďže je pre nás dôležité učenie cez reálne zážitky a prepájenie s reálnym svetom, v našom rozvrhu nájdete aj také predmety ako starostlivosť o záhradu, zvieratá, varenie či spoločné upratovanie.

Aký typ písma deti používajú?

Deti sa najprv zoznámia s písmom Comeius script, pokiaľ sa neskôr dieťa rozhodne, že sa chce naučiť písať spájaným písmom, má možnosť.

Učíte podľa Hejného matematiky?

Hejného matematiku považujeme za jedinečný koncept. Veríme, že vďaka Hejného matematike majú deti možnosť prirodzene rozvíjať svoje matematické a informatické talenty. Ale matematiku, tak ako aj každý iný predmet, sa u nás deti učia prostredníctvom reálnych zážitkov a skúseností. Napríklad, keď idú na nákup…

Ako sú deti hodnotené?

Dôraz kladieme na sebahodnotenie. Dieťa by malo byť schopné samo zhodnotiť ako sa mu pracovalo, čo sa mu podarilo a kde je priestor na zlepšenie. Takisto je pre nás dôležité, aby dokázalo dať spätnú väzbu spolužiakom či sprievodcom a samozrejme od nich aj spätnú väzbu prijať. V Sparkling Hill sa deti nestretnú s bežným známkovým systémom, nakoľko aj naša kmeňová škola hodnotí deti slovne.

Ako prebieha overovanie vedomostí?

Overovanie toho, čo sa deti naučili, je najlepšie v bežnom živote. Teda, že dieťa nadobudnuté znalosti a vedomosti dokáže správne využiť a použiť vtedy, kedy ich potrebuje. Samozrejme, deti u nás poznajú aj formálne overenie vedomostí. Dvakrát do roka prebieha online preskúšanie našou kmeňovou školou. Keďže naša kmeňová škola je Slobodná škola v Košiciach, preskúšávanie prebieha v maximálne priateľskej atmosfére a v súlade so všetkými hodnotami, ktoré v Sparkling Hill máme. Deti prezentujú svoje pracovné portfóliá, hodnotia ako sa im darilo, v čom sa posunuli a kde vidia priestor na zlepšenie.

Kto sú sprievodcovia v Sparkling Hill?

Sprievodcovia v Sparkling Hill sú vyberaní veľmi pozorne. Dôležité je, aby prejavovali osobnostné vlastnosti, ktoré súznejú s naším konceptom. Pri vyberaná sprievodcov kladieme dôraz na to, aby sprievodci používali rešpektujúcu komunikáciu, dokázali deťom vymedziť jasné a bezpečné hranice, dokázali deťom dávať otázky a dávali im priestor nato, aby si deti mohli nájsť odpovede sami. Všetci sprievodcovia majú naštudovaný ISCED a každý sprievodca sa podieľa na tvorbe konceptu a metodiky Sparkling Hill. Sprievodcovia majú svojho mentora, s ktorým konzuljtujú svoju prácu a hľadajú priestor na zlepšenie. Sprievodcovia sa pravidelne vzdelávajú a doplňujú svoje vedomosti na workshopoch, kurzoch či seminároch. Súčasťou práce sprievodcov sú pravidelné stretnutia, kde spoločne reflektujú výuku a život v Sparkling Hill a hľadajú cesty, aby vzdelávánie prebiehalo čo najlepším spôsobom.

Idete podľa ISCED 0, 1 a 2?

ISCED je pre nás rámcom. Zo Štátneho vzdelávacieho programu sú pre nás dôležité kľúčové kompetencie, ktoré je potrebné u detí rozvíjať a profil absolventa 2. stupňa. Proces ako sa k naplneniu profilu absolventa dopracujeme, tak ako ho definuje ISCED, je odlišný ako v bežných školách.

Ktorá škola je kmeňová pre Sparkling Hill?

Naši predškoláci sú zapísaní v kmeňovej materskej škole Slovnaftáčik. Deti na prvom a druhom stupni sú zapísané v Slobodnej demokratickej škole v Košiciach, ktorá má bohaté skúsenosti  so slobodným vzdelávaním a podporuje komunitné vzdelávanie.

Kde sídlime?

Sparkling Hill zakorenil v Stupave, v blízkosti známeho historického zámockého parku, v modernej presvetlenej vile s čarovnou záhradou.

Činnosť Sparkling Hill sme dočasne pozastavili. Je nám to ľúto, no vzdelávanie sa v školskom roku 2022/23 nebude prebiehať. O obnovení činnosti Sparkling Hill – svet slobodného vzdelávania sa, budeme včas informovať.